Home - Aspecten

Aspecten

aspecten_vaarroutes.jpg

Vaarroutes

Niet op elk water kan gevaren worden. Het doorgaande vaarwegennetwerk valt samen met een boezemnetwerk. De toegankelijkheid van het vaarwegennetwerk wordt bepaald door de relatie tussen het type vaartuig en de hoogte van de bruggen, de dimensionering van de sluizen en de breedte en diepte van de vaarwegen. Door middel van Knelpuntenanalyses wordt in beeld gebracht waar het vaarwegennetwerk verbeterd dient te worden.

 

 

aspecten_ruimtelijke_kwaliteit.jpg

Ruimtelijke kwaliteit

De vaarwegen zijn opgebouwd uit verschillende ruimtelijke karakteristieken. De afwisseling en verbindingen tussen deze karakteristieken zoals stedelijke grachten, kronkelende veenstromen en weidse plassen, maken het varen interressant. Door het in kaart brengen van de Watergezichten en Waterwegpanorama's kunnen de ruimtelijke kwaliteiten rondom het water behouden en verbeterd worden.

 

 

aspecten_voorzieningen.jpg

Voorzieningen

Langs de vaarwegen moeten voldoende plekken zijn om aan land te gaan, maar ook om op te stappen. Voor de recreatievaart gaat het om een keten van hoog gekwalificeerde jachthavens, aanmeervoorziengen met voldoende parkeerplaatsen en in de nabijheid van het openbaar vervoer.  Vanuit de beroepsvaart is er behoefte aan laad- en losplatforms en containerterminals. Een andere vorm van voorziening is de aanwezigheid van horecagelegenheden, attracties en overige interessante plekken langs het water.

 

 

aspecten_culthist_erfgoed.jpg

Cultuur Historisch Erfgoed

Ons vaarwegennetwerk is de bakermat van de huidige randstad. Langs het water is daarom veel cultuur-historisch erfgoed te vinden. Historische binnensteden, unieke landschappen, waterstaatkundige werken, dijken, sluizen, gemalen, molens en monumentale woon- en werkgebouwen staan allemaal direct langs de vaarwegen. Samen vormen ze een interessant decor voor bewoners, recreanten en toeristen en daarom behoudenswaardig Deze historische identiteiten worden gecomplimenteerd door het toevoegen van hedendaagse ruimtelijke ontwikkelingen.

 

 

aspecten_natuur_milieu.jpg

Milieu & Natuur

De aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het concept van de randstad wordt in grote mate bepaald door de nabijheid van het landschap en recreatiegebieden in en rond de stedelijke clusters. De vaarwegen en bijbehorende voet-en wandelpaden vormen een cruciale schakel tussen beiden. Om deze symbiose in stand te houden moeten we met zorg omgaan met ons milieu en ons intensief bezighouden met natuurbehoud- en ontwikkeling. Het verbeteren van de waterkwaliteit in het kader van de Kaderrichtlijn Water en het tegengaan van blauwalg vormt hier onderdeel van. Zodoende kunnen we op een duurzame manier blijven genieten van onze vaarwegen

 

 

aspecten_klimaat.jpg

Klimaat

Onze vaarwegen moeten ook bestand zijn tegen de klimaatveranderingen. Maatregelen op het gebied van intensievere regenval, perioden van wateroverschotten en tekorten, verzilting, bodemdaling en -erosie moeten samengaan met het recreatieve medegebruik van de vaarwegen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een sluis in seizoensbergingsplassen.

Nieuws

Geld belangrijkste basisvoorwaarde voor gebiedsontwikkeling

Voldoende geld is een basisvoorwaarde voor gebiedsontwikkeling. Gevoel voor urgentie maakt dat vaak beschikbaar.

> lees verder

Regiobestuur onmisbaar

Samenwerken op regionaal niveau vraagt een betrokken regionale speler met visie en middelen.

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter