Cultuur- en natuurhistorie hoog op agenda

 

Voor een bedrag van ca € 1,5 miljoen heeft Vereniging Regio Water subsidie aangevraagd bij de Europese Unie.  Hiermee kan het duurzame gebruik van natuurlijk en cultuur historisch erfgoed op en nabij vaarwegen worden bevorderd. Begin 2016 wordt de definitieve beslissing verwacht. Daarna kan het project van start en loopt tot 2020. De provincie Zuid-Holland is partner van VRW, naast Ierland, Italië, Letland en Slowakije/Hongarije. Het bedrag moet over deze partijen worden verdeeld, waarbij iedereen 15 % zelf moet bijdragen.

Voordat het project SWARE (Sustainable heritage management of WAterway REgions) van start gaat, wordt bij de leden langsgegaan om onder meer te inventariseren welke lokale en regionale cultuur- en natuurhistorische elementen rond binnenlandse vaarwegen ingebracht zouden kunnen worden. Wanneer verschillende gemeenten samenwerken, kunnen zaken sneller gereed komen en kan dat tevens de kans versterken op cofinanciering van andere partijen.

 

Direct na de goedkeuring van de aanvraag krijgen VRW leden en hun stakeholders een uitnodiging voor workshops, kennistafels, kennisbezoeken of overleggen met andere deelnemende regio’s. De belanghebbenden (onder wie ondernemers) worden zoveel mogelijk betrokken. Het is de bedoeling afspraken te maken over de manier waarop dan de doelen bereikt kunnen worden en wat ieders rol daarin is.  Die doelen zijn dan onder meer de unieke kenmerken van de regio onder de publieke aandacht brengen zonder dat de balans toerisme-recreatie-bewoners-cultuur en natuur wordt verstoord.

 

Voor Nederland is dat het gebied waarin de VRW-leden actief zijn (ongeveer de Zuidvleugel) en de Oude Rijn zone tussen Utrecht en Katwijk. Het is de bedoeling dat gemeenten die willen meedoen, aangesloten zijn bij VRW.

 

Hoofddoelstelling

De aanvraag voor SWARE richt zich op Interreg Europe doelstellingen en financiën. De hoofddoelstelling van het project is integraal management te creëren voor het duurzame gebruik van natuurlijk en cultuur historisch erfgoed op en nabij vaarwegen. Het gaat daarbij enerzijds om bescherming en anderzijds duurzame exploitatie van unieke natuurlijke kenmerken en culturele ‘troeven’ van de binnenwateren en aangrenzende wateren. Gedacht kan worden aan sluizen, historisch waardevolle objecten, bruggen, dijken, vaarwegen zelf, good-governance en andere elementen die het gebied voor de bewoners, bezoekers en bedrijven aantrekkelijk maken.

 

Deze onderwerpen leven ook in andere landen en het is de bedoeling van ‘Europa’ dat de verschillende deelnemende regio’s van elkaar leren.  Alle zes de partners en hun leden (ook die van VRW) willen dat de bewoners, bezoekers en bedrijven de aantrekkelijkheid van hun regio, hun provincie of hun gemeente waarderen. Unieke culturele en natuurlijke kenmerken spelen daarbij een belangrijke rol en zullen dan ook in het project voor het voetlicht worden gebracht, samen met betrokkenen. Uiteraard moet dit leiden tot meer werkgelegenheid en betere energie efficiency in de regio.

Proces

 

Dit project is voortgekomen uit onder meer European Waterways Forward en Oude Rijn Romeinse Waterbaan, een visie op het gebied tussen Katwijk en Utrecht, dat VRW samen met het ministerie van EZ en Landbouw (DLG) heeft opgesteld en de wens vanuit onder meer het Groene Hart en de inliggende gemeenten om de visie te realiseren. VRW heeft daartoe in 2013 en 2014 een intensieve inventarisatie ronde gehouden en gesproken met vele ambtenaren en bestuurders. Vanaf najaar 2014 heeft VRW actief gezocht naar de juiste partners voor het project die aansloten bij de thema’s van SWARE. VRW heeft veel stappen ondernomen om SWARE aan de subsidie criteria te laten voldoen. VRW heeft gespreken gevoerd met onder meer RVO en het technisch secretariaat in Lille en met de verschillende partners om het project sluitend te krijgen. De volgende stap is de goedkeuring van SWARE begin 2016. Mocht dit zo zijn waar VRW wel vanuit gaat, dan begint het officiële traject van SWARE in april 2016.