Home - Doelstellingen

Doelstellingen

gemeente_schiedam_2.jpgVereniging Regio Water (VRW) zet zich in voor het bevorderen van waterrecreatie en recreatietoervaart. Ons doel is om via waterrecreatie het toerisme en de lokale economie te versterken, stad en land (en natuur) via water te verbinden, het cultureel erfgoed over water toegankelijk maken, en de ruimtelijke kwaliteit van de Randstad te versterken. Deze doelen sluiten goed aan bij de beleidsambities van het Rijk, de Randstadprovincies, gemeenten, gebruikers en veel ondernemers. Uiteindelijk gaat het om de beleving van natuur en cultuur in het (groot)stedelijk gebied, en het creëren van meer werkgelegenheid en een (inter)nationaal concurrerend vestigingsklimaat.

 

Binnen VRW werken onze leden -dat zijn gemeenten, waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties- samen aan het versterken en het optimaal benutten van het waternetwerk om deze doelstellingen te bereiken. Dit is verwoord in de Toekomstvisie van VRW en vertaald in het project Randstad Waterbaan waar nu aan gewerkt wordt. Behalve op regionaal en nationaal niveau wordt er ook samengewerkt met en geleerd van de Europese partners in het project European Waterways Forward. 

 

gemeente_gouda_1.jpgVRW heeft voor en met haar leden in samenwerking met de provincie Zuid- Holland een programma opgesteld met projecten en maatregelen die belemmeringen in de recreatievaart wegnemen. Zowel voor de provinciale Groenagenda (Water en Groen) als voor de Uitvoeringsimpuls Recreatie en Vrije Tijd (Economische Zaken) zijn projecten die worden gerealiseerd. Een aantal van deze maatregelen en projecten wordt met subsidie van de provincie uitgevoerd. 

 

VRW hield zich initieel bezig met de verbinding tussen Leiden en Rotterdam via het Rijn-Schiekanaal en de Vliet, maar ondertussen is het werkterrein uitgegroeid tot de gehele Randstad en het Groene Hart. De vele rivieren, kanalen en weteringen en het hele Hollandse Plassengebied zijn betrokken bij de aanpak van de waterverbindingen in de Randstad. Naast samenwerking met de provincies en het programmabureau Groene Hart organiseert VRW bijeenkomsten voor onderlinge kennisuitwisseling en netwerken, en stakeholder meetings in uw gemeente of regio.


Juist omdat het water de gemeentegrenzen overstijgt en omdat bij het versterken van de waterrecreatie meerdere partijen betrokken zijn, zijn samenhangende maatregelen in een stroomgebied nodig en is georganiseerde samenwerking noodzakelijk om een beter resultaat en succes te behalen.

 

gemeente_leidschendam_voorburg_8.jpgVRW is de enige organisatie die zich op dit gebied opwerpt als belangenbehartiger, organisator en coördinator. Daarom nodigen wij u uit om lid te worden van VRW. Ook nodigen wij u uit om via projecten en maatregelen ter bevordering van de waterrecreatie mee te doen met de lopende programma's en te profiteren van onze kennis en samenwerking met de provincie en de mogelijkheden voor cofinanciering.

 

Of het nu gaat om het verhogen van bruggen, verbreden van vaarwegen, het aanleggen van steigers en ligplaatsen, afstemmen van sluis- en brugopeningstijden, route informatie; of het treffen van voorzieningen als afval- en waterinnamepunten en walstroom, zonder regionale afstemming zijn deze ingrepen minder effectief. Juist de samenwerking van partijen in een stroomgebied zorgt voor een betere benutting van het netwerk en brengt overheid en marktpartijen bij elkaar. Dat is de meerwaarde van VRW en reden voor veel partijen om lid te worden en VRW te steunen. Samen staan we sterker en bereiken we meer.

 

Nieuws

Participatie helpt projecten verder

Participatie kan helpen bij het ontwikkelen van visie en deze realiseren.

> lees verder

Opening Monstersche Sluis in Maassluis

Het hart van de eerste stad aan de Waterweg, Maassluis, heeft weer een directe verbinding met zee.

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter