Home - SWARE: Sustainable heritage management of WAterway REgions

SWARE: Sustainable heritage management of WAterway REgions

Waarom neemt Vereniging Regio Water deel aan Interreg Europe?

                                        

VRW bewerkstelligt de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, instellen en andere relevante partijen ter verbetering van optimaal benutten van het economisch potentieel van het Rijn-Schiekanaal en de direct daarop aangesloten wateren. Dit in relatie tot toeristisch recreatief gebruik. VRW wil zich uitbouwen tot een doelgerichte netwerkorganisatie.

SWARE richt zich op het economisch recreatief en duurzaam benutten van cultuur en natuur erfgoed op en langs het binnenlandse vaarwater. Dit sluit naadloos aan bij de doelstellingen van VRW. INTERREG Europe wil samenwerking tussen regio's bevorderen op onder meer duurzaamheid, leefbaarheid en economie. Tijdens de launching conferentie van 21 september 2016 werd het project officieel geopend.

In de periode april 2017 tot en met oktober 2017 zijn er verschillende uitwisselingsessies georganiseerd. Hiervan zijn rapporten aanwezig: Sessie Tipperary, Sessie Milaan, Sessie Zuid-Holland.

Voor het project is tevens een Institutionele Bestuurlijke Denktank opgezet die zich bezig zal houden met belangrijke thema's binnen het SWARE project en aangrenzende projecten.

VRW is hierin leadpartner omdat:

 • De leden direct belang hebben bij samenwerking op het gebied van het economisch benutten van cultuur en natuurlijk erfgoed rond en op het water
 • VRW kennis en ervaring in huis heeft,
 • succesvol een eerder Interreg project heeft afgerond,
 • een uitgebreid netwerk heeft
 • snel en flexibel kan opereren.

 

Leden hebben direct belang omdat zij hun coalitiedoelstellingen kunnen inbrengen, agenderen en kansen kunnen benutten. Hun achterbannen kunnen worden betrokken, zij kunnen contacten leggen met andere betrokken en zij kunnen leren van resultaten van andere internationale regio's.

Het Interreg Europe programma sluit hierop aan: het is gericht op kennisuitwisseling binnen en tussen Europese regio's en verbindt deze uitwisseling met daadwerkelijke toepassingen van de verkregen kennis. Interreg Europe projecten kennen 2 fases waarbij in de eerste fase vernieuwing of verbetering van bestaande (beleids-)instrumenten of werkmethoden wordt verkend. In de tweede fase worden de nieuwe inzichten toegepast. De looptijd van projecten uit het Interreg Europe programma bedraagt 4 tot 5 jaar.

 

Wat is SWARE?

Inhoudelijk ligt het thema van SWARE (Sustainable heritage management of Wateway Regions) op het snijvlak van ruimtelijke kwaliteit, (water-)recreatie, cultureel en natuurlijk erfgoed en toerisme. De vooronderstelling van SWARE is dat regio's met veel binnenwateren een groot onbenut potentieel hebben voor de economische structuurversterking. Door (nog) beter gebruik te maken van cultureel erfgoed en natuurlijke waarden kunnen deze gebieden sterker worden gepositioneerd als aantrekkelijke woon- en werkomgeving. En kan dat hand in hand gaan met de ontwikkeling en bescherming van natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Voorwaarde is een verbeterde samenwerking tussen lokale, regionale en nationale stakeholders op het gebied van vaarwegen, erfgoed en natuur opdat economische ontwikkeling goed samengaat met borging, versterking en beleving van cultuurhistorische en natuurlijke waarden.

Voor Vereniging Regio Water en haar leden betekent dit een verdieping en versteviging van de activiteiten omtrent het stimuleren van de recreatiemogelijkheden rondom de binnenwateren op een duurzame manier. De leden zullen op een directe en indirecte manier betrokken raken met de activiteiten van SWARE en daarmee de positieve resultaten van het Europese project voor hun regio's ondervinden.

Vanuit bestuurlijk perspectief is interessant dat SWARE zich richt op nieuwe vormen van regionale samenwerking om de economie een impuls te geven. Een onderwerp wat ook de warme belangstelling heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Richard van Zwol - "Maak Verschil"). Met SWARE kan de Vereniging daarin een trendsetter zijn.

De Partners binnen SWARE zijn:

 • Vereniging Regio Water (lead partner, Nederland)
 • Tipperary County Council (Ierland)
 • Metropolitan City of Milan (Italië)
 • Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation (Hongarije/Slowakije)
 • Vidzeme Planning Region (Letland)
 • Provincie Zuid-Holland (Nederland)

Deze partners hebben zich verbonden de komende 4-5 jaar kennis en instrumenten te ontwikkelen op het gebied van management / governance en de daarbij opgedane ervaringen en kennis regionaal en interregionaal uit te wisselen. In elke regio staat een beleidsinstrument ("policy instrument") centraal.

 

Hoe werkt SWARE?

Centraal in het project staat innovatieve en interactieve samenwerking op alle niveaus. Om dat te bevorderen wordt in iedere regio een zogenoemde Stakeholder & Institutional Learning Group (SIG) gevormd. Hierin krijgen de belangrijkste regionale spelers zowel publiek als privaat een plek. Met deze SIG's worden in de eerste fase van het project (gedurende 2-2,5 jaar) in iedere regio stappen ondernomen, achtereenvolgens gericht op:

 • analyse van de state of the art en selectie van best practices per regio;
 • kennisuitwisseling van best practices tussen de regio's;
 • opstellen van "action plans" - verbeterplannen.

 

In de tweede fase van SWARE, die ongeveer 2 jaar duurt, worden de verbeterplannen tot uitvoering gebracht. De voortgang wordt voortdurend gemonitord en gerapporteerd aan de Europese partners en aan de EU. Tijdens het hele proces is er veel aandacht voor integraliteit, interactie en communicatie. Iedere partner heeft in het proces (naast zijn eigen rol binnen de eigen regio) ook een taak gericht op de samenwerking en de kennisuitwisseling tussen de regio's.

De taken zijn als volgt verdeeld:

 • Tipperary County Council - uitwerken van Stakeholder Involvement
 • Metropolian City of Milan - organisatie en planning
 • Pons Danubii - ontwikkelen van instrumenten voor implementatie
 • Vidzeme Planning Region - projectcommunicatie

 

Vereniging Regio Water is de lead-partner in het project en daarmee verantwoordelijk voor het bevorderen van de kennisoverdracht tussen de partners in de regio. De Vereniging deelt deze taak met de Provincie Zuid-Holland, met name omdat de provincie beleidsinstrumentarium heeft, vergelijkbare doelstellingen, en VRW en PZH elkaar inhoudelijk, strategisch en operationeel aanvullen.

 

State of the Art

Voor het Europese project is er door VRW een regionale analyse van Zuid-Holland uitgevoerd, met bijdragen van de provincie. Deze zogenoemde State of the Art biedt een kort overzicht van de ruimtelijke context, een korte beschrijving van de Visie Ruimte en Mobiliteit (met name toegespitst op Programma Ruimte) en een aantal voorbeelden van goede voorbeeldprojecten. Daarnaast is er een zogeheten SWOT-analyse uitgevoerd over bovenstaande. Deze analyse dient ter voorbereiding van de fase van internationale kennisuitwisseling die in semester 3 (april 2017-september 2017) plaatsvindt.

 

Het totale Interreg Europe projectbudget voor SWARE €1.365.338,- (2016-2020). Het aandeel van Vereniging Regio Water €449.994,-. Van dit budget wordt 85% uit Europese middelen gefinancierd. De eigen bijdrage van Vereniging Regio Water bedraagt daarmee €67.499,-. Deze bijdrage wordt hoofdzakelijk geleverd door personele inzet.

Voor meer informatie, bezoek de projectwebsite.

 

Nieuws

Participatie helpt projecten verder

Participatie kan helpen bij het ontwikkelen van visie en deze realiseren.

> lees verder

Opening Monstersche Sluis in Maassluis

Het hart van de eerste stad aan de Waterweg, Maassluis, heeft weer een directe verbinding met zee.

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter