Strategie

Strategie

Onze strategie valt uiteen in vijf componenten:

Fysieke maatregelen
Fysieke maatregelen zijn nodig, zoals het verhogen van bruggen, bestaande sluizen vergroten, nieuwe sluizen aanleggen, het verbreden van vaarwegen, ecologisch verantwoord baggeren, en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Organisatie 
De Vereniging gaat samen met haar leden en partners diverse samenwerkingsverbanden aan. Daarmee fungeert zij als een overleg & afstemmingsplatform voor de afstemming van de verschillende fysieke maatregelen maar ook voor organisatorische aspecten zoals regimeverbetering van bruggen en sluizen. Om voldoende draagvlak te creëren voor de verschillende ingrepen worden stakeholder meetings georganiseerd. Stakeholderanalyse en stakeholderparticipatie zijn daarbij van groot belang. Publiek-private samenwerking verdient aandacht mede in verband met financiering. De rol van de overheden zijnde gemeenten, waterschappen, provincies, Rijk en Europa is essentieel. 

Financiering 
Om aan de vaarwegen te werken zijn investeringen nodig, zowel privaat als publiek (of combinaties daarvan). De kosten en baten, die veelal niet bij dezelfde partij liggen, worden met elkaar in verband gebracht door middel van Maatschappelijke Kosten Baten Analyses. Het doel is een Watervereveningsfonds in het leven te roepen waaruit de fysieke maatregelen betaald kunnen worden. Een mogelijke financieringsbron is de instelling van een VaarVignet voor de gebruikers van de vaarweg (in analogie met de VISpas/visvergunning voor hengelaars). Ook is er de potentiële mogelijkheid van de benutting van Europese, nationale, regionale of private fondsen.

Kennis
Eén van de doelstellingen van de Vereniging is het onderling uitwisselen van kennis en ervaring rondom vaarwegen. Dat gebeurt zowel op Europees niveau met het project European Waterways Forward als op lokaal niveau via het beoogde WaterLoket. Invoering van het onderbouwde begrip Aquapunctuur, compleet met model en daaraan gekoppelde Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse in nationaal, Europees en mondiaal verband. Verder organiseert de Vereniging diverse Masterclasses, Waterworkshops, Symposia, Congressen en leergangen ter bevordering van de kennisoverdracht en bewustwording van het belang van het vaarwegennetwerk. Alle aanwezige kennis in de vorm analyses, ervaringen en voorbeeldprojecten kunnen worden gebundeld in een WaterAtlas.

Promotie
Hoewel promotie van de vaarwegen geen kerntaak van de Vereniging is, wil zij deze wel stimuleren. Samen met haar leden en partners zet de vereniging zich in voor Waterknooppunten, betere bebording langs vaarwegen, GPS Routes, VaarApps, TOPS en informatie voorziening op diverse websites. De Blauwe Vlag en de Blauwe Wimpel worden ingezet als communicatiemiddelen voor respectievelijk schoon zwemwater en milieuvriendelijke vaartuigen.