Home - Visie

Visie

Visie op de vaarwegen

gemeente_midden_delfland_2.jpgDiverse partijen hebben belang bij participatie in de Randstad Waterbaan. Het gemeenschappelijk belang is dat zij lid zijn van een platform, waarbinnen zij actief samenwerken aan een gezamenlijke visie met betrekking tot de vaarwegen van de Randstad. Binnen dit platform kunnen zij afspraken maken over ruimtelijke invulling, faciliteiten, realisatie en financiering. 

De alliantie werkt in feite aan de diversiteit die polycentrische regio's in potentie bieden. Dit genereert keuzemogelijkheden voor de burger en het bedrijfsleven om het vestigingsmilieu te kiezen dat het beste bij de betreffende persoon, sector, functie of ondernemer past. De keuze kan bijvoorbeeld vallen op de grote haven van Rotterdam maar ook op een historisch aanmeerpunt in een pittoresk stadje. Versterking van de eigen identiteit en uitbouwen van de eigen kracht moet dan voor de verschillende gemeenten voorop staan, maar wel als deel van een groter geheel.

Platform

gemeente_rijswijk_2.jpgDe Vereniging Regio Water biedt een platform voor kennisuitwisseling, kennisvergroting, consensusvorming en draagvlak, waardoor procedures uiteindelijk sneller gaan. Het fysieke waternetwerk is de metafoor van het bestuurlijk netwerk, waarbinnen partijen afspraken maken en via de inhoud van elkaar leren. Dat creëert vertrouwen, niet alleen binnen, maar ook buiten het platform. Wanneer iedereen duidelijk maakt wat van de andere partner wordt verwacht en dat expliciteert, is de oplossing dichterbij.

Samenhang stedelijke en landschappelijke netwerken

Voor een optimaal verblijfsklimaat moeten gemeenten zoveel mogelijk in onderlinge samenhang worden gezien met andere (bestaande) krachten van de Randstad. Zo neemt de structuurvisie Randstad 2040 de steden, Schiphol, de beide grote zeehavens (de Rotterdamse haven als mainport en de Amsterdamse haven), de kennisclusters en de greenports op in een meer integrale visie en aanpak. Het mainportbeleid is daarmee in ruimtelijk-economisch opzicht verbreed. Een integrerende waterbaan versterkt de samenhang van de mainports en het stedelijk en landelijk gebied.

Concurrentiekracht

gemeente_schiedam_6.jpgOndernemingen, instellingen en burgers kiezen voor aansprekende plekken met een goed ondernemingsklimaat, onderscheidende ruimtelijke kwaliteit, goede bereikbaarheid en aantrekkelijke voorzieningen. Dat bepaalt meer en meer onze concurrentiekracht. Netwerkvorming via vrijetijdsvoorzieningen, economische, recreatieve en toeristische kracht - is daarmee een belangrijke focus van de vereniging. 

Daadkracht

Een krachtig platform zal eerder steun en middelen krijgen voor grote projecten dan een individuele speler. Het zal sterker staan in ruimtelijke procedures en zal haar belangen makkelijker onder de aandacht kunnen brengen bij beslissers en de bevolking. Het zal ook beslissers eerder kunnen enthousiasmeren en committeren aan de gemeenschappelijke visie. Doormiddel van een krachtig platform ontstaat er samenwerking die de mogelijkheid biedt tot kennisuitwisseling en -vergroting tussen de verschillende private en publieke partijen. Ook zorgt dit ervoor dat dilemma's worden besproken en worden opgelost in kansrijke realisatieprogramma's (clustervorming).

Draagvlak

gemeente_leidschendam_voorburg_1.jpgBovenal is het gemeenschappelijk belang van alle spelers deel uit te maken van een bestuurlijk platform, dat bijdraagt aan de kwaliteit en leefbaarheid van de Randstad op korte en lange termijn. De ervaring heeft geleerd dat samenwerking aan een mooie toekomst op zichzelf al uiterst motiverend en enthousiasmerend werk. De bevolking zorgt voor een draagvlak, die ziet dat de bestuurlijke inspanningen leiden tot positief resultaat.

Nieuws

Nieuwe politieboot voor Westland en Midden-Delfland

Het politieteam Westland heeft afgelopen vrijdag een nieuwe politieboot in gebruik genomen

> lees verder

Omarm je cultureel en natuurlijk erfgoed

Cultureel erfgoed, dat van grote waarde is voor de regio's en steden, profiteert van gestroomlijnde bestuurlijke structuren en goed uitgevoerde samenwerkingsvormen.

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter