VRW organiseert regiobijeenkomsten over decentralisatie vaarwegbeheer

Het Rijk heeft het beheer van vaarwegen (niet zijnde rijkswateren) over gedragen aan provincies. De provincie Zuid-Holland wil zelf alleen het beheer van provinciale vaarwegen en het BRTN op zich nemen, en wil het beheer van de overige (kleinere) vaarwegen  overlaten aan gemeenten en waterschappen. Dat blijkt bij verschillende partijen nogal wat vragen op te leveren. [1] Bij Zuid-Holland kwam dat aan de orde bij de behandeling van de Visie Ruimte en Mobiliteit en ook leden stelden vragen aan VRW over wat zij nu wel of niet kunnen toestaan op, in en langs het water. Dit heeft geleid tot een inventariserende bijeenkomst met leden en PZH.

 

Als vervolg op de vaststelling van de VRM organiseert Vereniging Regio Water nu samen met provincie Zuid-Holland (PZH) vier regionale bijeenkomsten over Vaarwegbeheer in  vier afzonderlijke regio’s. Een verkennende bijeenkomst is eerder dit jaar gehouden in de Alblasserwaard.

 

VRW en PZH willen met deze kennis-bijeenkomsten bijdragen aan een goede en samenhangende invulling van het  vaarwegbeheer door provincie, gemeenten en waterschappen. Een actueel thema nu binnen het vaarwegbeheer taken en verantwoordelijkheden zijn verschoven.

 

De regeling van het provinciale vaarwegbeheer wordt binnenkort als onderdeel van de VRM vastgelegd in een nieuwe provinciale vaarwegverordening, een uitvoeringsbesluit voor vaarwegprofielen en overeenkomsten met de waterschappen. Van gemeenten wordt hetzelfde verlangd, maar dan op lokaal niveau, met onder meer het bestemmingsplan als instrument. Minimale inzet is daarbij gericht op het behouden wat je hebt, verbeteren en versterken mag ook.

 

Op lokaal en regionaal niveau speelt daarnaast de wens om ook de vaarfunctie voor de vele kleinere vaarwegen in het openbaar vaarnetwerk te behouden of te versterken. En zo mogelijk daarvoor aanvullende regels op te stellen. Van belang is om eventuele aanvullende regelgeving onderling goed af te stemmen, zodat functies en regels in het netwerk samenhangend ingevuld zijn en goed kunnen functioneren

[1] In het bestuursakkoord water van 2011 zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden opnieuw gedefinieerd. Uitvoerende taken moeten worden neergelegd bij een uitvoerende overheid. In de Invoeringswet Waterwet staat dat provincies voor 2013 moesten bezien hoe zij dat gaan regelen. Zuid-Holland heeft dit opgenomen in de concept Verordening Vaarwegen, die 16 december 2015 door PS wordt vastgesteld.