SWARE

SWARE

SWARE richt zich op het economisch recreatief en duurzaam benutten van cultureel en natuurlijk erfgoed op en langs het binnenlandse vaarwater. Dit sluit naadloos aan bij de doelstellingen van VRW. INTERREG Europe wil samenwerking tussen de regio’s bevorderen op onder meer duurzaamheid, leefbaarheid en economie. Tijdens de openingsconferentie van 21 september 2016 in Den Haag werd het project officieel geopend.

In de periode april 2017 tot en met oktober 2017 zijn er verschillende uitwisselingssessies georganiseerd. Voor het project is tevens een Institutionele Bestuurlijke Denktank opgezet die zich bezig zal houden met de belangrijke thema’s binnen het SWARE project en aangrenzende projecten en ontwikkelingen.

VRW is leadpartner in SWARE omdat:

 • – De leden direct belang hebben bij samenwerking op het gebied van het economisch benutten van cultureel en natuurlijk erfgoed rond en op het water;
 • – VRW kennis en ervaring in huis heeft;
 • – Succesvol een eerder INTERREG project heeft afgerond;
 • – Een uitgebreid netwerk heeft;
 • – Snel en flexibel kan opereren.

Leden hebben direct belang omdat zij hun coalitiedoelstellingen kunnen inbrengen, agenderen en kansen kunnen benutten. Hun achterbannen kunnen worden betrokken, zij kunnen contacten leggen met andere betrokken en zij kunnen leren van resultaten van andere internationale regio’s.

Het Interreg Europe programma sluit hierop aan: het is gericht op kennisuitwisseling binnen en tussen Europese regio’s en verbindt deze uitwisseling met daadwerkelijke toepassingen van de verkregen kennis. Interreg Europe projecten kennen 2 fases waarbij in de eerste fase vernieuwing of verbetering van bestaande (beleids-)instrumenten of werkmethoden wordt verkend. In de tweede fase worden de nieuwe inzichten toegepast. De looptijd van projecten uit het Interreg Europe programma bedraagt 4 tot 5 jaar.

 

Wat is SWARE?
Inhoudelijk ligt het thema van SWARE (Sustainable heritage management of Wateway Regions) op het snijvlak van ruimtelijke kwaliteit, (water-)recreatie, cultureel en natuurlijk erfgoed en toerisme. De vooronderstelling van SWARE is dat regio’s met veel binnenwateren een groot onbenut potentieel hebben voor de economische structuurversterking. Door (nog) beter gebruik te maken van cultureel erfgoed en natuurlijke waarden kunnen deze gebieden sterker worden gepositioneerd als aantrekkelijke woon- en werkomgeving. En kan dat hand in hand gaan met de ontwikkeling en bescherming van natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Voorwaarde is een verbeterde samenwerking tussen lokale, regionale en nationale stakeholders op het gebied van vaarwegen, erfgoed en natuur opdat economische ontwikkeling goed samengaat met borging, versterking en beleving van cultuurhistorische en natuurlijke waarden.

Voor Vereniging Regio Water en haar leden betekent dit een verdieping en versteviging van de activiteiten omtrent het stimuleren van de recreatiemogelijkheden rondom de binnenwateren op een duurzame manier. De leden zullen op een directe en indirecte manier betrokken raken met de activiteiten van SWARE en daarmee de positieve resultaten van het Europese project voor hun regio’s ondervinden.

Vanuit bestuurlijk perspectief is interessant dat SWARE zich richt op nieuwe vormen van regionale samenwerking om de economie een impuls te geven. Een onderwerp wat ook de warme belangstelling heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Richard van Zwol – “Maak Verschil”). Met SWARE kan de Vereniging daarin een trendsetter zijn.

De Partners binnen SWARE zijn:

 • Vereniging Regio Water (lead partner, Nederland)
 • Tipperary County Council (Ierland)
 • Metropolitan City of Milan (Italië)
 • Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation (Hongarije/Slowakije)
 • Vidzeme Planning Region (Letland)
 • Provincie Zuid-Holland (Nederland)

Deze partners hebben zich verbonden de komende 4-5 jaar kennis en instrumenten te ontwikkelen op het gebied van management / governance en de daarbij opgedane ervaringen en kennis regionaal en interregionaal uit te wisselen. In elke regio staat een beleidsinstrument (“policy instrument”) centraal.

Het totale Interreg Europe projectbudget voor SWARE €1.365.338,- (2016-2020). Het aandeel van Vereniging Regio Water €449.994,-. Van dit budget wordt 85% uit Europese middelen gefinancierd. De eigen bijdrage van Vereniging Regio Water bedraagt daarmee €67.499,-. Deze bijdrage wordt hoofdzakelijk geleverd door personele inzet.

Voor meer informatie, bezoek de projectwebsite.

Contact
Voor meer informatie betreffende het INTERREG Europe SWARE project:

E s.vandijk@randstadwaterbaan.nl
T (0)15 8 200 200

Downloads
Regionaal Actieplan SWARE

Verslag kennisuitwisseling Tipperary
Verslag kennisuitwisseling Milaan
Verslag kennisuitwisseling Zuid-Holland