SWARE

SWARE

Vanaf oktober 2021 tot en met september 2022 wisselt de Vereniging Regio Water samen met het SWARE consortium kennis uit over de effecten van de COVID-19 maatregelen in de verschillende waterregio’s. Daarbij kijken we naar best practices die in de Europese regio’s in de afgelopen periode zijn ontwikkeld.

WAT IS SWARE:
SWARE richt zich op het economisch recreatief en duurzaam benutten van cultureel en natuurlijk erfgoed op en langs het binnenlandse vaarwater. Inhoudelijk ligt het thema van SWARE (Sustainable heritage management of WAterway REgions) op het snijvlak van ruimtelijke kwaliteit, (water-)recreatie, cultureel en natuurlijk erfgoed en toerisme. De vooronderstelling van SWARE is dat regio’s met veel binnenwateren een groot onbenut potentieel hebben voor de economische structuurversterking. Door (nog) beter gebruik te maken van cultureel erfgoed en natuurlijke waarden kunnen deze gebieden sterker worden gepositioneerd als aantrekkelijke woon- en werkomgeving. En kan dat hand in hand gaan met de ontwikkeling en bescherming van natuurlijk en cultuurhistorisch erfgoed.

Voor Vereniging Regio Water en haar leden betekent dit een verdieping en versteviging van de activiteiten omtrent het stimuleren van de recreatiemogelijkheden in, op en langs de binnenwateren op een duurzame manier.

De partners binnen SWARE zijn:
–          Vereniging Regio Water (Nederland)
–          Tipperary County Council (Ierland)
–          Metropolitan City of Milan (Italië)
–          Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation (Hongarije/Slowakije)
–          Vidzeme Planning Region (Letland)
–          Provincie Zuid-Holland (Nederland)

SWARE loopt van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2021 waarbij kennisuitwisseling tussen de Europese regio’s en investeren in de eigen regio centraal staat. SWARE kent twee fases, waarbij de eerste fase gaat om het uitwisselen van kennis en de tweede fase over de verbetering van bestaande beleidsinstrumenten en uitrol in de regio. De inzichten verkregen in de eerste fase worden toegepast in de tweede. SWARE is onderdeel van het INTERREG Europe programma, dat gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Tussen april 2017 tot en met oktober 2017 zijn er drie kennisuitwisselingssessies georganiseerd in drie van de participerende regio’s (Tipperary, Milaan en Zuid-Holland). De verslagen van deze bijeenkomsten zijn op deze pagina te lezen.

DOELEN VAN SWARE:
–          Versterken van regionaal beleid op het gebied van waterrecreatie in combinatie met duurzaam beheer van natuurlijk en cultureel erfgoed;
–          Realiseren van investeringen in regionale projecten die het duurzaam en recreatief gebruik van de waterwegen stimuleren;
–          Uitwisselen van kennis en goede voorbeelden (“best practices”) met andere Europese regio’s, zowel zenden als ontvangen;
–          Aansluiten op een Europees netwerk, zowel binnen als buiten SWARE, met als doel kansen in kaart brengen en benutten.

Contact
Voor meer informatie betreffende het SWARE project:
s.vandijk@randstadwaterbaan.nl

Documenten
Europese aanbevelingen SWARE
Good practices SWARE
Regionaal actieplan 

Kennisuitwisselingssessies
Tipperary
Milaan
Zuid-Holland