Visie

Visie

Vereniging Regio Water (VRW) legt de verbinding van het stedelijk en landelijk gebied met water. VRW pleit voor een herontdekking en revitalisering van het cultuurhistorische waternetwerk, iets wat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse identiteit. VRW zet zich in voor het bevorderen van de waterrecreatie en recreatietoervaart. Een belangrijk doel is om via waterrecreatie het toerisme en de lokale economie te versterken, stad en land (en natuur) via water te verbinden, het cultureel erfgoed over water toegankelijk te maken en de ruimtelijke kwaliteit van de groenblauwe leefomgeving te versterken. Met name de laatste jaren zijn er nieuwe uitdagingen bijgekomen. Het is de kunst, dat merken we ook bij internationale partners, een juiste balans te vinden tussen toerisme en de eigen bewoners en de noodzaak van klimaatadaptatie en de zorg voor milieu, natuur en landschap. Deze doelen sluiten goed aan bij de beleidsambities van het Rijk, de Randstadprovincies, gemeenten, gebruikers en veel ondernemers. Uiteindelijk gaat het om de beleving van natuur en cultuur in het (groot)stedelijk en landschappelijk gebied en het creëren van meer werkgelegenheid en een (inter)nationaal concurrerend vestigingsklimaat.

De oorspronkelijke visie heeft zich verbreed en verdiept. Uitgangspunt is het bestaande en mogelijk uitbreiden van het waternetwerk en hun waterfronten voor zes potentiële gebruikersgroepen. Daartoe is een Aquapunctuurmodel ontwikkeld, waarin zijn opgenomen de urbane & rurale karakteristiek, de zes potentiële gebruikersgroepen, de vereiste fysieke interventies/adaptaties en de noodzakelijke organisatorische maatregelen om het gewenste doel te bereiken. Dit doel is de optimale benutting, aanpassing en beheer van de binnenlandse waterwegen en hun waterfronten ten dienste van veiligheid tegen overstroming, waterberging, peilregulering, waterkwantiteit en waterkwaliteit, bevaarbaarheid, economie, werkgelegenheid en kwaliteit van de leefomgeving (milieu-natuur-landschap-beleving). Aan dit Aquapunctuurmodel is gekoppeld een praktisch toepasbaar model voor de maatschappelijke kosten-baten analyse.