Aquapunctuur

Aquapunctuur

“De grootse uitdaging van de 21e eeuw is het ontwikkelen en implementeren van methoden en oplossingen die niet alleen de beschikbare ruimte optimaal benutten, maar tegelijkertijd de economie versterken en het (leef)milieu verbeteren. Een en ander in onderlinge samenhang op weg naar duurzaamheid van productie en consumptie. 
                                                                    – R.E.W. Waterman

Vereniging Regio Water gaat uit van het principe van Aquapunctuur. Aquapunctuur is een methode voor aanpassing en verbetering voor binnenlandse vaarwegen en hun waterfronten om een duurzaam economisch en ecologisch gebruik ervan te bewerkstelligen. Dit werkt zowel bij kleinschalige als grootschalige interventies. Een ingreep op lokaal niveau die rekening houdt met de integrale benadering kan positieve effecten hebben op regionaal niveau. Eveneens kunnen grootschalige projecten van invloed zijn op de verbetering van lokale vaarwegen.

Aquapunctuur Model

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Dit is precies waar de zogenoemde Aquapunctuur van vaarwegen naadloos op aansluit als probaat middel om onder andere de vrijetijdseconomie te bevorderen door optimalisatie van de vaarwegen, zodanig dat:

a)       De nautische veiligheid met betrekking tot de zes potentiële gebruikersgroepen gewaarborgd wordt;
b)      De waterkwaliteit wordt verbeterd via hooggekwalificeerde ligplaatsen met afvalwaterinzameling, drinkwatervoorziening, sanitaire voorzieningen en walstroom;
c)       De milieukwaliteit en leefomgeving in algemene zin worden verbeterd door een verdergaande ontwikkeling van energiezuinige en geluidsarme vaartuigen met de nodige voorzieningen aan boord en de verdergaande zorg voor de waterkwaliteit onder meer gericht op de flora en fauna van waterbodem, waterkolom en de oevers.
d)      De waterfronten (voorzieningen ten behoeve van bewoners, bezoekers en bedrijven gesitueerd aan het water, inclusief horecavoorzieningen, wandel- en fietspaden) tegelijkertijd en in samenhang verder ontwikkeld worden;
e)      Waar nodig Aquapunctuur wordt toegepast (lokale aanpassingen op het gebied van vaarwegbreedte en -diepgang, baggerregiem, brughoogte en brugbediening, aquaducten, laad- en loswallen, milieuvriendelijke oevers, eco-zones).

Bij de herontdekking van het vaarwegennetwerk worden alle aspecten in ogenschouw genomen. Het gaat om het evenwicht tussen tegengestelde belangen van gebruikersgroepen op, aan en in het water enerzijds en de interactie van de actoren op verschillende schaalniveaus. Deze holistische benadering vergt een gedegen kennis van urbane en rurale landschappen en vaarwegen. Met uiterste precisie worden specifieke plekken in het vaarwegennetwerk aangewezen waar blokkades worden opgeheven op het gebied van hoogte, breedte en diepte. Deze prikkels zorgen ervoor dat er geldstromen op gang komen.