Aspecten

Aspecten

Vaarroutes
Niet op elk water kan gevaren worden. Het doorgaande vaarwegennetwerk valt samen met een boezemnetwerk. De toegankelijkheid van het vaarwegennetwerk wordt bepaald door de relatie tussen het type vaartuig en de hoogte van de bruggen, de dimensionering van de sluizen en de breedte en diepte van de vaarwegen. Door middel van Knelpuntenanalyses wordt in beeld gebracht waar het vaarwegennetwerk met hun waterfronten verbeterd dient te worden.

Ruimtelijke kwaliteit
De vaarwegen zijn opgebouwd uit verschillende ruimtelijke karakteristieken. De afwisseling en verbindingen tussen deze karakteristieken zoals stedelijke grachten, kronkelende veenstromen en weidse plassen, maken het varen interressant. Door het in kaart brengen van de watergezichten en waterwegpanorama’s kunnen de ruimtelijke kwaliteiten rondom het water behouden en verbeterd worden.

Voorzieningen
Langs de vaarwegen moeten voldoende plekken zijn om aan land te gaan, maar ook om op te stappen. Voor de recreatievaart gaat het om een keten van hoog gekwalificeerde jachthavens en aanmeervoorziengen met onder andere elektrische laadpalen, internet, inname afvalwater, voldoende parkeerplaatsen en in de nabijheid van het openbaar vervoer, wandel- en fietspaden.  Vanuit de beroepsvaart is er behoefte aan laad- en losplatforms en containerterminals. Een andere vorm van voorziening is de aanwezigheid van horecagelegenheden, attracties en overige interessante plekken langs het water.

Cultuur Historisch Erfgoed
Ons vaarwegennetwerk is de bakermat van de huidige randstad. In, op en langs het water is daarom veel cultuur-historisch erfgoed te vinden. Historische binnensteden, unieke landschappen, waterstaatkundige werken, dijken, sluizen, gemalen, molens en monumentale woon- en werkgebouwen staan allemaal direct langs de vaarwegen. Samen vormen ze een interessant decor voor bewoners, recreanten en toeristen en daarom behoudenswaardig Deze historische identiteiten worden gecomplementeerd door het toevoegen van hedendaagse ruimtelijke ontwikkelingen.

Milieu & Natuur
De aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het concept van de randstad wordt in grote mate bepaald door de nabijheid van het landschap en recreatiegebieden in en rond de stedelijke clusters. De vaarwegen en bijbehorende wandel- en fietspaden vormen een cruciale schakel tussen beiden. Om deze symbiose in stand te houden moeten we met zorg omgaan met ons milieu en ons intensief bezighouden met natuurbehoud- en ontwikkeling. Het verbeteren van de waterkwaliteit in het kader van de Kaderrichtlijn Water en het tegengaan van blauwalg vormt hier onderdeel van. Zodoende kunnen we op een duurzame manier blijven genieten van onze vaarwegen

Klimaat
Onze vaarwegen spelen een belangrijke rol in klimaatadaptatie. Maatregelen op het gebied van intensievere regenval, perioden van wateroverschotten en tekorten, verzilting, bodemdaling en -erosie moeten samengaan met onder meer het recreatieve medegebruik van de vaarwegen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een sluis in seizoensbergingsplassen met mogelijkheden voor zowel waterberging als waterretentiebekkens.