Strategie

Strategie

Onze strategie valt uiteen in vijf componenten:

Fysieke maatregelen
Fysieke maatregelen zijn nodig, zoals het verhogen van bruggen, bestaande sluizen vergroten, nieuwe sluizen aanleggen, het verbreden van vaarwegen, ecologisch baggeren, en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Organisatie 
De Vereniging gaat samen met haar leden en partners diverse samenwerkingsverbanden aan. Daarmee fungeert zij een overleg & afstemmingsplatform voor de afstemming van de verschillende fysieke maatregelen maar ook organisatorische aspecten zoals regimeverbetering van bruggen en sluizen. Om voldoende draagvlak te creeren voor de verschillende ingrepen worden stakeholder-meetings georganiseerd.

Financiering 
Om aan de vaarwegen te werken zijn investeringen nodig, zowel privaat als publiek (of combinaties daarvan). De kosten en baten, die veelal niet bij dezelfde partij liggen, worden met elkaar in verband gebracht door middel van Maatschappelijke Kosten Baten Analyses. Het doel is een WaterVerevening fonds in het leven te roepen waaruit de fysieke maatregelen betaald kunnen worden. De gebruikers van de vaarwegen wordt hier ook gevraagd aan bij te dragen doormiddel van een VaarVignet.

Kennis
Eén van de doelstellingen van de Vereniging is het onderling uitwisselen van kennis en ervaring rondom vaarwegen. Dat gebeurt zowel op Europees niveau met het project European Waterways Forward als op lokaal niveau via het beoogde WaterLoket. Verder organiseert de Vereniging diverse Masterclasses, Waterworkshops, Symposia, Congressen en leergangen ter bevordering van de kennisoverdracht en bewustwording van het belang van het vaarwegennetwerk. Alle aanwezige kennis in de vorm analyses, ervaringen en voorbeeldprojecten worden gebundeld in een WaterAtlas.

Promotie
Ondanks dat promotie van de vaarwegen geen kerntaak van de Vereniging is, wil zij deze wel stimuleren. Samen met haar leden en partners zet de vereniging zich in voor Waterknooppunten, betere bebording langs vaarwegen, GPS Routes, VaarApps, TOPS en informatie voorziening op diverse websites. De Blauwe Vlag en de Blauwe Wimpel worden ingezet als communicatiemiddelen voor respectievelijk schoon zwemwater en milieuvriendelijke vaartuigen.

 

 

Contact
Voor meer informatie betreffende het INTERREG Europe SWARE project:

E s.vandijk@randstadwaterbaan.nl
T (0)15 8 200 200

Downloads
Regionaal Actieplan SWARE

Verslag kennisuitwisseling Tipperary
Verslag kennisuitwisseling Milaan
Verslag kennisuitwisseling Zuid-Holland