Leden en partners

Leden en partners

VRW heeft leden, partners en organisaties die de Vereniging steunen.

Binnen VRW werken gemeenten samen met bedrijven, ondernemers, maatschappelijke organisaties en watersportverenigingen aan haar doelstellingen.

Gemeenten hebben belang bij samenwerking omdat de waterwegen over alle bestuurlijke grenzen heen gaan. Ondernemers hebben de gemeente nodig als het gaat om zaken als voorzieningen en bestemmingsplannen. Andersom heeft de gemeente ondernemers nodig voor de lokale economie en de werkgelegenheid.

Daarom zijn de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, zoals de stadsgewesten, ook nadrukkelijk partners van VRW. De provincie is het coördinerend orgaan bij de ruimtelijke ontwikkelingen en het vaarwegenbeheer. Ook de hoogheemraadschappen en de waterschappen spelen een belangrijke rol, omdat zij een groot deel van het vaarwegbeheer krijgen overgedragen van de provincie. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en de waterafvoer.

Het Rijk heeft weliswaar de taken overgedragen naar de decentrale overheden, maar zij blijft belanghebbende bij een goed vestigingsklimaat in de Randstad en het versterken van de internationale economische concurrentiepositie. Europese partners kunnen veel leren van de Nederlandse kennis van waterbeheer, maar andersom ook.

Belangenorganisaties als de ANWB, de Kamer van Koophandel, de HISWA, Waterrecreatie Nederland en watersportverenigingen hebben veel baat bij de samenwerking met overheden, ondernemers en gebruikers die VRW biedt.