Zuid-Hollandse economie vaart wel bij waterrecreatie

Het economische belang van waterrecreatie voor gemeenten en regio’s is veel groter dan men denkt. Dat bleek afgelopen donderdag op het Congres van de Vereniging Regio Water (VRW) bij de provincie Zuid Holland. Loek Hermans, voormalig voorzitter van het MKB, gaf als voorbeeld hoe het meerjarenplan Fryslân Waterland de inzakkende economie daar een flinke boost heeft gegeven. Kern van het succes is een langere termijn visie en regionale samenwerking, waarbij de deelnemers elkaar ook wat gunnen. En het proces is gebaat bij een goede regisseur die de spelers beter laat samen spelen. Dat vergt een betrouwbare overheid die continuïteit garandeert en zo nodig bijstuurt. Anders heeft het voor ondernemers geen zin om te investeren in voorzieningen voor waterrecreatie. Omdat de kosten en de baten meestal niet in één hand zitten helpt het als er cofinanciering en dekking komt uit andere bronnen, zodat er een vorm van herverdeling of verevening plaats vindt.

Elisabeth Ruijgrok van bureau Witteveen & Bos onderbouwde deze stelling in haar toelichting over de maatschappelijke kosten en baten van investeringen langs doorgaand vaarwater. Weliswaar zijn de kosten en de baten niet over dezelfde partijen verdeeld, maar vele kleine baten samen wegen wel op tegen de kosten. De baten zijn het hoogst bij kleine ingrepen voor kleine problemen. Veel kleine ingrepen binnen een keten zorgen samen voor een beter netwerk, vergelijkbaar met de theorie van de ‘aquapunctuur’, die voor een goede doorstroming van het hele systeem zorgt. Maar ook de kwaliteit van de leefomgeving gaat erdoor omhoog. Koester het kleine geluk, was de kernboodschap van haar verhaal.

De provincie Zuid Holland is samen met Friesland en Zeeland de provincie met het meeste binnenwater en daarom bij uitstek geschikt voor het promoten vaarrecreatie en toerisme, stelde Commissaris van de Koning Jaap Smit. Dat is voor hem als watersportliefhebber een extra reden om voorwaardenscheppend beleid en ondersteuning te bieden aan partijen die zich sterk inzetten om deze economische tak verder te ontwikkelen. Een mooi neveneffect is dat het vestigingsklimaat voor mens en bedrijf hierdoor ook sterk verbetert. En dat komt de economie weer ten goede. Zo komen de baten via een omweg toch weer terug bij de kostendragers. Belangrijk is wel dat de verschillende partijen als gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken, bij voorkeur door zich aan te sluiten bij de Vereniging Regio Water, de gastheer van dit Congres.

Jeroen Drabbe van Abellife liet aan de hand van concrete projecten uit de gastvrijheidseconomie zien hoe activiteiten op en langs het water elkaar kunnen versterken. Daarvoor ontwikkelt hij app’s die te downloaden zijn met informatie over routes voor sloepen, natuurwaarden, cultureel historische wetenswaardigheden van het gebied, en horecagelegenheden waar men kan aanleggen en zo. Voorbeelden hiervan zijn ‘De Blauwe Verbinding’ die de route en bezienswaardigheden in beeld brengt bij Rotterdam Zuid, Barendrecht en het Buijtenland van Rhoon; en ‘Smakelijke routes in de Hof van Delfland’, die langs historische kassen leidt.

Een aantal studenten van de Hogeschool Rotterdam presenteerden via korte pitches interessante mogelijkheden voor gemeenten om bijvoorbeeld sluizen te herstellen, verbindingen te verbeteren, en nieuwe recreatieplassen in woongebieden te ontsluiten. Een nieuw kanaal dwars door Goeree Overflakkee om het Haringvliet en het Grevelingenmeer beter met elkaar te verbinden levert voldoende baten op om de kosten ervan te dekken. Dat geldt ook voor de ontsluiting van de nieuwe Woerdense woonwijk Cattenbroek met een overtoom (boat-conveyor) naar de Oude Rijn. Herstel van de oude schutsluizen in Alblasserdam maakt de vaarroutes weer toegankelijk en ontsluit daardoor het achterland over water.

Organisator VRW maakt zich sterk voor het bevorderen van de waterrecreatie in de Randstad en het Groene Hart. Daarbij werkt zij samen met (lokale en regionale) overheden, waterschappen, watersportverenigingen, kennisinstellingen en bedrijven en ondernemers.

Meer informatie over VRW en haar partners en doelstellingen is te vinden op website van VRW: www.verenigingregiowater.nl of via het secretariaat info@randstadwaterbaan.nl in Den Haag.